υπηρεσίες προς ιδιωτικό τομέα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H ΕΤΑΜ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματο-οικονομικής διοίκησης προς τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Με τις υπηρεσίες αυτές συμβάλλει:

 • Στη τόνωση των επενδύσεων μέσα από την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Στην πρόβλεψη των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, μέσα από την κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας-βιωσιμότητας.
 • Στην εκτίμηση των χρηματο-οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, μέσα από τη συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση των οικονομικών καταστάσεων.
 • Στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης δανειακών υποχρεώσεων.
 • Στη μελέτη και αποδοτική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

H ΕΤΑΜ προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πρακτική λύση για τη βελτίωση της εσωτερικής απόδοσης της επιχείρησης συμβάλλοντας:

 • Στον προσδιορισμό των κέντρων κόστους της επιχείρησης (κοστολογική διάρθρωση).
 • Στις αποφάσεις για τη σωστή τιμολογιακή πολιτική.
 • Στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Στη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Στην ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων.
 • Στη μείωση του συνολικού κόστους της επιχείρησης και στη βελτίωση της ρευστότητας.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H ΕΤΑΜ παρέχει συμβουλευτικές για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων υποστηρίζοντας:

 • Την ετοιμασία της επιχείρησης σε ότι αφορά: (i) την οργάνωση της παραγωγής, (ii) την κοστολόγηση των προϊόντων, (iii) το σχεδιασμό της συσκευασίας, (iv) τη δημιουργία Προϊοντικής Στρατηγικής, (v) την ανάπτυξη Εμπορικής Πολιτικής και (vi) τις Πιστοποιήσεις για το εξωτερικό.
 • Τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας.
 • Τη μελέτη-έρευνα της αγοράς με επιλογή αγορών-στόχων.
 • Την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή πελατών και συνεργατών/αντιπροσώπων, καθώς και στη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.
 • Τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία εξαγωγικού τμήματος μέσα στην επιχείρηση.
 • Την ανάληψη της ανάπτυξης εξαγωγών outsourcing – από την έδρα, τα γραφεία και το δίκτυο μας.
 • Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών και στο χρηματο-οικονομικό προγραμματισμό.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

H ΕΤΑΜ προσφέρει μια ολοκληρωμένη, πρακτική και αποτελεσματική γκάμα υπηρεσιών που αφορούν στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε, συμβάλλουν:

 • Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Στην αξιολόγηση, εκπαίδευση και εξέλιξη του ανρθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 • Στο διαρκή εκσυγχρονισμό και επέκταση των ξενοδοχειακών μονάδων, μέσω της αξιοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
 • Στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από την ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Στη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και χρηματο-οικονομικής διοίκησης.
 • Στην εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, μέσα από την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και συμμορφώσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΕΤΑΜ αναπτύσσει και εφαρμόζει το κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, επιτυγχάνοντας:

 • Την οργάνωση της επιχείρησης σύμφωνα με τις αρχές και τα εργαλεία του σύγχρονου management.
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών με στόχο την ορθολογική οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών, τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και τη βελτίωση της απόδοσης.
 • Τη μελέτη και περιγραφή θέσεων εργασίας με στόχο το σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων.
 • Τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις απαιτήσεις πελατών, συνεργατών και υπεργολάβων.
 • Τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής πιστότητας.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΕΤΑΜ προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Την αναζήτηση και επιλογή της βέλτιστης πηγής χρηματοδότησης.
 • Την προ-αξιολόγηση και βαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Την κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου και σύνταξη φακέλου για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 • Την παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού έργου μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του.