υπηρεσίες προς δημόσιο & ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η ΕΤΑΜ έχει πολυετή εμπειρία στον αναπτυξιακό σχεδιασμό σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έχει διακριθεί στην εξειδίκευση προγραμμάτων ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον αστικό και αγροτικό χώρο και σε πιλοτικές αναπτυξιακές μελέτες, ενώ έχει συνεισφέρει με την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και του θεματικού τουρισμού, στη διαχείριση περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Στο συγκεκριμένο πεδίο η ΕΤΑΜ έχει πλούσια εμπειρία επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την εξειδίκευση, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση τομεακών και περιφερειακών πολιτικών και δράσεων εδαφικής συνεργασίας. Έχει επίσης εκπονήσει ex-ante, on-going και ex post αξιολογήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων, καθώς και αξιολογήσεις επιπτώσεων μέτρων πολιτικής και στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

H ΕΤΑΜ παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας σε δημόσιες αρχές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακούς οργανισμούς και δομές, δίκτυα, συλλογικούς και κλαδικούς φορείς. Ειδικότερα προσφέρει υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, τεχνικού συμβούλου, μελετητή, εμπειρογνώμονα και συντονιστή στην ωρίμανση έργων, στον έλεγχο εφαρμογής προγραμμάτων, στην αξιοποίηση περιουσίας, στην εξειδίκευση κανονισμών λειτουργίας και επιχειρησιακής ανάπτυξης, στην εκπόνηση ερευνών και τεχνικοοικονομικών μελετών.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ MARKETING

Oι υπηρεσίες της ΕΤΑΜ στο συγκεκριμένο πεδίο διακρίνονται στο επίπεδο της προετοιμασίας και εξειδίκευσης και στο επίπεδο της υλοποίησης. Ειδικότερα η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού επικοινωνιακής στρατηγικής, marketing plan, εξειδίκευσης συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων προβολής, δημιουργίας εμπειρικών προϊόντων, τεχνικής στήριξης υλοποίησης δράσεων προβολής – δημοσιότητας, σχεδιασμού και παραγωγής έντυπου υλικού και εκδόσεων, καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο πεδίο του Περιβάλλοντος η ΕΤΑΜ έχει εκπονήσει πλήθος μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διάθεσης λυμάτων. Επίσης έχει προσφέρει υπηρεσίες καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων, ανάπτυξης οικοτουρισμού και μέτρησης φέρουσας ικανότητας επισκέψιμων περιοχών. Τέλος έχει σημαντική εμπειρία παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.