Η ΕΤΑΜ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο Erasmus+ Cooperation partnerships με τίτλο «Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των αγροτικών ΜΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG» και ακρωνύμιο ESG4SMEs.

Η εναρκτήρια συνάντηση του ESG4SMEs πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στις 30 και 31 Ιανουαρίου στο «Πάρκο Καινοτομίας Joist».

Το έργο έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των αγροτικών ΜΜΕ, να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να καθιερώσει τη διαδικασία πιστοποίησης του Υπεύθυνου ESG αγροτικών ΜΜΕ προκειμένου να αναγνωρίζεται επίσημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη Εγχειρίδιου Πολιτικών και Διαδικασιών για την προώθηση πρακτικών ESG και καθιέρωσης του επαγγελματικού προφίλ του Υπεύθυνου ESG σε επίπεδο ΕΕ.